Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Del 1, trästommen

Part 1, structural wood

Mars/March 2018
Att byta trästomme i dessa bilar är en komplicerad uppgift som inte rekommenderas om det inte är absolut nödvändigt eller om du är en skicklig snickare. Har man en bil där trästommen endast har mindre skador är det enklast att byta på bara de ställena, men även det kan vara nog så besvärligt. Att byta ut hela trästommen kräver, förutom speciella och relativt hårda träslag såsom ask-, bok-, eller ekträ, även tålamod och stor portion händighet hos utföraren eftersom arbetet måste utföras noggrant och med precision för att resultatet ska bli bra. Dessutom behövs ett antal olika träbearbetningsverktyg. Förutom de vanliga handverktygen rekommenderas bandsåg och bandslip modell större men även fräs, hyvel och pelarborrmaskin.

När Mercedes-Benz på 1950-talet i sina fabriker i Sindelfingen tillverkade dessa bilar byggdes först trästommen upp från bottenplattan innan taket monterades. Tillverkningen var hantverksmässig och varje fordon blev unikt eftersom trästommen och dörrarna anpassades och justerades till varandra individuellt för varje bil.

Replacing the structural wood in these cars is a complicated task that is not recommended if it's not absolutely necessary or if you are a skilled carpenter. If you have a car where the wooden frame only has minor damage, it's easiest to change only those spots, but even that can be difficult. The wood used is one of the hardwoods such as oak, ash, or beech. The work requires great skill and patience as the work must be done carefully and with precision for a good result. In addition, a variety of woodworking tools are required, first of all the usual hand tools but also a big belt grinder and belt saw are recommended, and also a wood mill, planer and pillar drill.

When Mercedes-Benz build these cars in the 1950s at the Sindelfingen Factory Plant, the wooden frame was built first before the roof was mounted. The cars were mainly handmade and each vehicle was unique because the doors were fitted and adjusted individually for each car.

Det smidigaste och enklaste arbetssättet vid renovering och utbyte av trästommen är därför att göra på samma sätt som när den ursprungligen monterades, dvs. med taket borttaget. Arbetet att ta bort och sedan montera tillbaka taket är betydligt enklare än att försöka byta trästommen med taket på plats

The simplest and easiest way to replace the wooden frame is to do the same way as when it was originally mounted, ie. with the roof removed. The work to remove and then put back the tin roof is much easier than trying to replace the wooden frame with the roof in place.

Taket ser vid första anblicken ut att vara i ett stycke tillsammans med karossen, men en skickligt gjord skarv finns ca tjugo centimeter bakom vindrutan. Där ligger de bägge punktsvetsade och sedan tennspacklade plåtarna om lott. Utifrån sett är skarven nästan alltid helt osynlig (även efter 65 år) men inifrån bilen syns skarven tydligt när innertaket har tagits bort. Vid borttagning av taket rekommenderas att kapa taket på ungefär samma ställe som den ursprungliga skarven för att så enkelt som möjligt komma åt och justera in alla trädelarna. Ett annat alternativ som innebär mindre svetsning, är att kapa a-stolparna på lämpligt ställe.

At first glance, the roof looks like one piece together with the body, but a well made joint is located about twenty centimeters behind the windshield. The both tin plates are wrap-around, spot welded and then soldered which makes the joint almost invisible (even after 65 years), but inside the car the joint is clearly visible when the ceiling has been removed. When removing the roof, it is recommended to cut the roof in approximately the same location as the original joint, then you can easily adjust all the wooden parts. Another option that involves less welding is to cut the a-pillars in a suitable place.

Den bärande stommen består av totalt femton olika trädelar som alla måste anpassas och justeras individuellt, och det är just den delen jag själv upplevt som allra svårast och som tagit mest tid. Arbetet att såga till och sedan passa in de olika detaljerna med alla vinklar, längder och tjocklekar, i alla tre dimensioner, är tidskrävande och komplicerat, speciellt om man som jag på vissa ställen endast hade fragment av kvar av den ursprungliga stommen. Dessutom tillkommer nio stycken icke-bärande trädetaljer runt bakfönstret och i undertaket som är enklare i sin form, och dessa kan monteras efter att plåttaket har satt på plats.

The structural wood consists of a total of fifteen different wooden parts, all of which have to be align and adjusted individually. That part is the hardest and it takes a long time sawing and matching the different details with angles, lengths and thicknesses (in all three dimensions). It is time consuming and a complicated work, especially if only fragments remains of the original frame. Additionally, nine simpler non-structural wooden parts remains and can be mounted after the roof has put in place, that is the rear window frame and wooden bars supporting the ceiling.

Efter justering och inpassning av de olika bärande trädelarna...

After aligning and adjusting the different parts...

... behandlas varje del med roslagsmahogny (trätjära utspädd med linolja och rödsprit (eller terpentin)) för att få en vattenavvisande yta och för att träet bättre ska kunna motstå röta.

.. each part is treaed with pine tar diluted with linseed oil and red methylated spirit (or turpentine) to give a water repellent surface and better resist decay.

När delarna har torkat monteras de på plats i karossen med skruv och bult.

When the wooden parts have dried, they are mounted in the body with screws and bolts.

Och för att få en tyst och angenäm färd utan gnäll och knarrande ljud behövs även ett lager textillump läggas mellan träet och karossen.

To get a quiet and enjoyable journey without whining and crackling noise, layer of lump is placed between the wood and the body..

Taket och karossen är från fabriken fäst i trästommen med ca 25 mm långa spikar, men ett bättre och modernare alternativ är att använda små skruvar som skruvas i med hjälp av en skruvdragare. Skruvarna sitter fast bättre i träet än vad spiken gör eftersom spik har en förmåga att med tiden lossa och krypa ur virket beroende på temperatur, luftfuktighet och att träet torkar och rör på sig. Själva spik-, och skruvraden kommer sedan att täckas av olika lister. När bilen tillslut är klar kommer allt trä vara täckt och ingenting av den så mödosamt monterade trästommen kommer vara synlig. Men känslan av att äga och köra en bil med ny och frisk trästomme är oslagbar och kommer att bestå länge.

The roof and body is originally attached to the frame with 25 mm long nails, but a modern and better option is to use small screws, using a screwdriver. The screws attach better to the wood than the nails which has the ability to loosen and "crawl out" over time depending on constantly changing temperature and humidity. When the work is done, all the wood, nails and screws will be covered by different cover plates. Replacing the structural wood is hard work, but the feeling of owning and driving a car with new and fresh wooden frame is unbeatable and will last for a long time.

Detta är den sista posten. Framöver kommer denna sida inte att uppdateras mera, men du är välkommen till min nya sida merca.zix.se. Där kan du från och med nu läsa och kommentera mitt fortsatta arbete med bilen. Vi ses där!

This is the last post. In the future, this page will no longer be updated, but you are welcome at my new page merca.zix.se . From now on you can read and comment on my continued work with the car there. See you there!

|<   <   22 23 24 25 26 >|

M-B Classic